ჰიდრო და აეროსტატიკა

ჰიდრო და აეროსტატიკა

ჰიდრო და აეროსტატიკა

ჰიდრო და აეროსტატიკა

ძალის მოქმდების შედეგი დამოკიდებულია არა მარტო ძალის სიდიდეზე, მიმართულებასა და მოდების წერტილზე, არამედ იმ ზედაპირის ფართობზეც, რომელზეც ეს ძალა მოქმედებს. რაც ნაკლებია შეხების ზედაპირის ფართობი, მით მეტია ამ ფართობზე ძალის მოქმედების შედეგი. ზედაპირზე ძალის მოქმედების შედეგი არის წნევა. (more…)

სტატიკა

სტატიკა

სტატიკა

სტატიკა

ძალის მომენტი:

ძალის მოქმედება ხასიათდება სიდიდით, მიმართულებითა და მოდების წერტილით.
ამავე დროს, ძალის მოქმედების შედეგი დამოკიდებული არ არის მხოლოდ ძალის სიდიდესა და მიმართულებაზე, იგი დამოკიდებულია მანძილზეც ბრუნვის ღერძიდან ძალის მოქმედების წრფემდე. (more…)

მუდმივობის კანონები მექანიკაში

მუდმივობის კანონები

მუდმივობის კანონები მექანიკაში

მუდმივობის კანონები მექანიკაში

სხეულის იმპულსი:

“იმპულსი” ლათინური სიტყვაა და ნიშნავს დარტყმას, ბიძგს. შესაბამისად სხეულის მასისა და მისი სიჩქარის ნამრავლს სხეულის იმპულსი ეწოდება:
იმპულსი აღინიშნება
მუდმივობის კანონები ასოთი:მუდმივობის კანონები (more…)

ნიუტონის კანონები და ბუნების ძალები

ნიუტონის კანონები

ნიუტონის კანონები

ნიუტონის I კანონი:

ნიუტონის კანონები და ბუნების ძალები

ინერცია არის სხეულის თვისება, შეინარჩუნოს უძრაობის ან წრფივი თანაბარი მოძრაობის მდგომარეობა, როდესაც მასზე სხვა სხეულები არ მოქმედებს ან მათი მოქმედება კომპესირებულია. (more…)

კინემატიკა

კინემატიკა

კინემატიკა

კინემატიკა – კონსპექტი

მექანიკური მოძრაობა და ათვლის სხეული:

მექანიკური მოძრაობა არის დროის განმავლობაში სხეულის მდებარეობის ცვლილება სივრცეში სხვა სხეულის მიმართ.

სხეულს, რომლის მიმართაც განიხილება სხვა სხეულების მოძრაობა, ათვლის სხეული ეწოდება. (more…)

[adblockingdetector id="59e92bb7c3879"]