ტესტები მათემატიკაში V

ტესტები მათემატიკაში V

ტესტები მათემატიკაში V

Question #1: ლილემ თავის რვეულის 5/8 ნაწილი შეავსო. რის შემდეგაც რვეულში დარჩა 36 ცარიელი ფურცელი. სულ რამდენი ფურცელი ყოფილა რვეულში?

Question #2: მამამ და შვილმა ერთად მუშაობით 168 მ სიგრძის ღობე 12 საათის განმავლობაში შეღებეს. მამას რო მარტო ემუშავა , მაშინ მთელი ღობის შეღებვას ის 21 საათს მოანდომებდა. რამდენ საათში შეღებავს შვილი ღობეს მარტო მუშაობით?

Question #3: პირველ თაროზე 3-ჯერ მეტი წიგნია ვიდრე მეორეზე. ორივეზე ერთად კი 120 წიგნია.რამდენი წიგნია მეორე თაროზე.

Question #4: ხახვი დარგეს 4 რიგად ისე, რომ თითოეულ რიგში 15 ნერგია. შემდეგ თითოეულ რიგში კიდევ დარგეს 12 ნერგი. რამდენი ხახვის ნერგი დაურგავთ სულ.

Question #5: ავტოტურისტებმა სამი დღის განმავლობაში გაიარეს 360 კმ. პირველ დღეს გაიარეს მთელი გზის 2/5, ხოლო მეორე დღეს 3/8 ნაწილი.რამდენი კილომეტრი გაიარეს ტურისტებმა მესამე დღეს?

Question #6: პირამიდის წიბოებისა და წვეროთა ჯამი 25-ის ტოლია. როგორია ეს პირამიდა?

Question #7: ლეკვი 2,3 კგ-ს იწონის , კნუტი 1,8 კგ-ით ნაკლებია. რას იწონიან ისინი ერთად?

Question #8: ავტომობილის ავზის ტევადობაა 40ლ. რამდენი ლიტრი ბენზინია ავზში, თუ იგი 55%-ით არის შევსებული.

Question #9: რას უდრის 210 – ის მარტივ გამყოფთა  ჯამის 20%?

Question #10: 3 ლურსმანი და 2 ხრახნისი იწონის 40გ-ს , ხოლო 5 ლურსმანი და 3 ხრახნისი 65 გ-ს.რას იწონის 1 ლურსმანი?

Question #11: მართკუთხედის თითოეული გვერდი 2-ჯერ გაზარდეს . როგორ გაიზრდება ამ შემთხვევაში პერიმეტრი.

Question #12: გვაქვს 3 სახის კონვერტი და 4 სახის მარკა. მარკიანი კონვერტის არჩევის რამდენი ვარიანტი არსებობს?

Question #13: რამდენი ლიტრი წყალი შეიძლება ჩავასხათ აკვარიუმში, რომლის სიგრძეა 95 სმ, სიგანე 32 სმ , სიმაღლე 50სმ?

Question #14: წრეში 6 მოსწავლეა. რამდენი სხვადასხვა ხერხით შეიძლება წრის ხელმძღვანელისა და მისი მოადგილის არჩევა?

Question #15: პირამიდას 1883 წვერო აქვს. რამდენი წვერო აქვს ამ პირამიდას ფუძის?

ტესტები მათემატიკაში IV

ტესტები მათემატიკაში IV

ტესტები მათემატიკაში IV

Question #1: ორი წრეწირი შიგნიდან ეხება ერთმანეთს. განსაზღვრეთ ამ წრეწირების რადიუსები , თუ ისინი ისე შეეფარდებიან ერთმანეთს როგორც 5:2, ხოლო ცენტრებს შორის მანძილია 15სმ.

Question #2: რამდენით გადიდდება წრეწირის სიგრძე თუ დიამეტრს გავადიდებთ 10სმ-ით?

Question #3: იპოვეთ წრის დიამეტრი, თუ მისი ფართობი იმ ორი წრის ფართობის სხვაობის ტოლია რომელთა რადიუსებია 10 სმ და 8სმ.

Question #4: ერთ ელევატორში ორჯერ მეტი ხორბალი იყო, ვიდრე მეორეში. პირველი ელევატორიდან გაიტანეს 750 ტ ხორბალი. მეორე ელევატორში, კი შეიტანეს 350ტ. ამის შემდეგ ორივე ელევატორში ხორბლის რაოდენობა გათანაბრდა. რამდენი ხორბალი იყო თავდაპირველად თითოეულ ელევატორში?

Question #5: თუ მართკუთხედის სიგრძე შეამცირეს 4 სმ-ით, ხოლო მისი სიგანე გაზარდეს 7 სმ-ით, მაშინ მივიღებთ კვადრატს. რომლის ფართობი 100კვ სმ-ით მეტი იქნება მართკუთხედის ფართობზე. განვსაზღვროთ კვადრატის გვერდი.

Question #6: ორ ფარდულში აწყვია თივა: პირველ ფარდულში 3-ჯერ მეტი თივაა, ვიდრე მეორეში. იმის შემდეგ რაც პირველი ფარდულიდან წაიღეს 20ტ. თივა მეორეში კი დაუმატეს 20ტ თივა აღმოჩნდა, რომ მეორე ფარდულში თივის როდენობა უდრიდა იმ თივის როდენობის 5/7-ს რაც დარჩა პირველ ფარდულში. რამდენი ტონა თივა ყოფილა თავდაპირველად პირველ ფარდულში?

Question #7: სტადიონს აქვს მართკუთხედის ფორმა: მისი სიგრძე 30 მეტრით მეტია სიგანეზე. სტადიონის გაფართოების მიზნით სიგრძე და სიგანე გაადიდეს 10 მეტრით ( თითოეული), რითაც სტადიონის ფართობი გადიდდა 16მეტრ/კვადრატით. იპოვეთ გაფართოებული სტადიონის სიგრძე და სიგანე :

Question #8: ტოლფერდა სამკუთხედის ფუძე ისე შეეფარდება ფერდს, როგორც 8:5 ამასთან მისი პერიმრტი 36 სმ-ია . იპოვეთ ფუძისადმი გავლებული სიმაღლე.

Question #9: კვადრატის დიაგონალი 6 სმ-ია. მისი გვერდი მეორე კვადრატის დიაგონალს წარმოადგენს. განსაზღვრეთ მეორე კვადრატის გვერდი.

Question #10: თუ წიგნის გვერდზე სტრიქონების რიცხვს შევამცირებთ 4-ით, ხოლო  სტრიქონების ასოების რიცხვს 5-ით, მაშინ მთელ გვერდზე ასოების რიცხვი 360-ით შემცირდება. თუ გვერდზე გავადიდებთ სტრიქონების წინანდელ რიცხვს 3-ით, ხოლო ასოების რიცხვს სტრიქონში 2-ით, მაშინ გვერდზე 228 ასოთი მეტი დაეტევა, ვიდრე წინათ. იპოვეთ სტრიქონების რიცხვი გვერდზე და ასოების რიცხვი სტრიქონში :

Question #11: რამდენჯერ შემცირდება წრეწირის სიგრძე, თუ დიამეტრს 9-ჯერ შევამცირებთ?

Question #12: ორი მეგობარი აბარებს გამოცდას და თითოეულმა მათგანმა შეიძლება მიიღოს შეფასება 2-დან დაწყებული 5-ის ჩათვლით. რამდენი ვარიანტი არსებობს მათ მიერ მიღებული შესაძლო შეფასების.

Question #13: გვაქვს ორი ფერის ქსოვილი: ლურჯი და მწვანე , ეს ქსოვილები უნდა გადააკრან დივანს, სავარძელსა და სკამს. სულ რამდენი ვარიანტი არსებობს ამ სამუშაოს შესრულების?

Question #14: რას უდრის კუბის წვეროების, წიბოებისა და წახნაგების რაოდენობათა ჯამი.

Question #15: სათამაშო სამშენებლო ნაკრებში არსებობს კუბიკები, რომელთაც 3 წახნაგი წითელი და 3 წახნაგი ლურჯი აქვთ.ასეთი სახის კუბიკების რამდენი ვარიანტი არსებობს?

ტესტები მათემატიკაში III

ტესტები მათემატიკაში III

ტესტები მათემატიკაში III

Question #1: მოსწავლემ ჩაიფიქრა რიცხვი, თავდაპირველად  მან ის გაყო 15-ზე, მიღებულ შედეგს გამოაკლო 120 და პასუხად მიიღო 10. რა რიცხვი ჩაიფიქრა მოსწავლემ?

Question #2: 2. ერთ მკერავს შეუძლია სამუშაოს შესრულება 2 საათში, მეორეს კი- 3 საათში. სამუშაოს რა ნაწილს შეასრულებენ ერთობლივი მუშაობით 3/4 საათის განმავლობაში?

Question #3: A და  B პუნქტებიდან ერთდროულად გამოვიდა ორი ქვეითი. ისინი ერთმანეთს შეხვდნენ გამოსვლიდან 40 წთ-ის შემდეგ, ხოლო შეხვედრიდან 32 წთ-ის შემდეგ პირველი მივიდა B პუნქტში. B პუნქტიდანდან გამოსვლიდან რამდენ საათში მივიდოდა მეორე ქვეითი A- ში?

Question #4: სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობის 40% ბიჭია , მათგან 25% ფრიადოსანია. მოსწავლეთა მთელი რაოდენობის რამდენი პროცენტია ფრიადოსანი ბიჭები?

Question #5: იპოვეთ 75-ის 2/5-ისა და 108-ის 2/9-ის უმცირესი საერთო ჯერადი.

Question #6: პარალელოგრამის გვერდებია 5 სმ და 6 სმ , ხოლო ერთი დიაგონალი პარალელოგრამის მცირე გვერდის ტოლია. იპოვეთ პარალელოგრამის ფართობი.

Question #7: მსოფლიო ჩემპიონატში 8 გუნდი მონაწილებს. რამდენი ვარიანტი არსებობს მათი ადგილების განაწილების , თუ თითოელი ადგილს მხოლოდ ერთი გუნდი იკავებს.

Question #8: ორმა მეგობარმა იყიდა ბილეთი ერთსა და იმავე მატარებელზე. აღმოჩნდა რომ ორი ბილეთი იყო ერთ ვაგონში. ორიც- მეორე ვაგონში. ჩასხდომის რამდენი ვარიანტის არჩევა შეუძლიათ მეგობრებს?

Question #9: სახლის მაკეტის ზომები შეადგენს მისი რეალური ზომების 1/12 ნაწილს. რისი ტოლია სახლის ფანჯრის სიგრძე , თუ მაკეტზე მას შეესაბამება 45მმ?

Question #10: მართკუთხა პარალელეპიპედის სიგრძე გაზარდეს 20 %-ით. სიგანე 25%-ით, სიმაღლე 30%-ით. რამდენი პროცენტით გაიზრდება მოცულობა?

Question #11: კალათში 7 წითელი და 5 ლურჯი ბურთულაა. რამდენი ბურთულა უნდა ამოვიღოთ, რომ მათ შორის იყოს არა უმეტეს 2 წითელი და არა უმეტეს 3 ლურჯი ბურთულა?

Question #12: თუ სამნიშნა რიცხვს , რომელლიც ნულით ბოლოვდება ნულს მოვუშლით, მაშინ ეს რიცხვი შემცირდება 351-ით. იპოვეთ ეს სამნიშნა რიცხვი. 

Question #13: რომბის ერთი დიაგონალი  6 სმ-ის , ხოლო პერიმეტრი 20 სმ, იპოვეთ რომბის მეორე დიაგონალი. 

Question #14: სამ ჯგუფში მოსწავლეებმა სეასრულეს საკონტროლო წერა. „5“ მიიღო 28 მოსწავლემ , „4“ მიიღო 35-მა . „3“- 29-მ. „2“-8%-მა  რამდენმა მოსწავლემ მიიღო2-იანი.

Question #15: რა დროა ახლა, თუ ღამის დამთავრებამდე დარჩა 4/5 იმ დროისა რაც უკვე გასულია?

ტესტები მათემატიკაში II

ტესტები მათემატიკაში II

ტესტები მათემატიკაში II

Question #1: რიცხვითი წრფე დაყოფილია ტოლ ნაწილებად. A(3)  და   B(10)   წერტილები დაშორებულია ერთმანეთისაგან 5 დანაყოფით. რას უდრის სათავიდან 11 დანაყოფით მარჯვნივ მდებარე წერტილის კოორდინატი?

Question #2: იპოვეთ A (3;5) წერტილის სიმეტრიული წერტილი OX ღერძის მიმართ.

Question #3: სამ კლასში სულ 119 მოსწავლეა. პირველ კლასში მოსწავლეთა რიცხვი 4-ით მეტია, ვიდრე მეორე კლასში და 3-ით ნაკლებია ვიდრე მესამე კლასში. რამდენი მოსწავლეა პირველ კლასში?

Question #4: ორნიშნა რიცხვის ციფრების ჯამი უდრის 11-ს, თუ ამ რიცხვს 63-ს დავუმატებთ, მაშინ მიიღება იმავე ციფრებით, მხოლოდ შებრუნებულ რიგზე დაწერილი რიცხვი. იპოვეთ საწყისი  რიცხვი.

Question #5: 8 ცხენისა და 15 ძროხის გამოსაკვებად ყოველდღიურად იძლეოდნენ 162 კგ თივას. რამდენ თივას აძლევდნენ ყოველდღიურად თითოეულ ცხენს და თითოეულ ძროხას, თუ ვიცით, რომ 5 ცხენი ღებულობდა 3კგ-ით მეტ თივას ვიდრე 7 ცხენი.

Question #6: 6.წრფეზე მიმდევრობით გადაზომილია სამი მონაკვეთი :AB , BC და  CD ისე, რომ  AB=3სმ, BC=5სმ და   CD=4სმ. იპოვეთ მანძილი AB  და CD მონაკვეთების შუაწერტილებს შორის.

Question #7: რამდენი დიაგონალი აქვს ამოზნექილ ხუთკუთხედს?

Question #8: ოთხკუთხედის კუთხეები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც 1:2:3:4. იპოვეთ უდიდესი კუთხე.

Question #9: წილადის მნიშვნელი 5-ით მეტია მის მრიცხველზე. თუ ამ წილადის მრიცხველს მივუმატებთ 14-ს, მნიშვნელს კი გამოვაკლებთ 1-ს, მაშინ მივიღებთ მოცემული წილადის შებრუნებულ წილადს. იპოვეთ წილადი

Question #10: ორნიშნა რიცხვის ჯამი უდრის 12-ს. თუ ამ რიცხვის ციფრებს გადავაადგილებთ, მაშინ მივიღებთ რიცხვს , რომელიც 18-ით მეტია საძებნ რიცხვზე. ვიპოვოთ რიცხვი.

Question #11: რას უდრის კუთხე, თუ მისი მოსაზღვრე ორი კუთხის ჯამი 100 გრადუსს შეადგენს?

Question #12: ავტომობილმა 84 კმ 1,2 სთ-ში გაიარა. ველომრბოლელს ამავე გზის გასავლელად 0.8 სთ-ით მეტი სჭირდება. რამდენით ნაკლები სიჩქარით მოძრაობს ველომრბოლელი ავტომობილთან შედარებით?

Question #13: გიორგის აქვს აკვარეუმი, რომლის სიგრძეა 50 სმ-ია, სიგანე 36 სმ და სიმაღლე – 48 სმ. რამდენი ლიტრი წყალი დგას აკვარეუმში, თუ წყლის ზედაპირი მის ზედა კიდეზე 4 სმ-ით დაბლაა?

Question #14: კვადრატის თითოეული გვერდი 30 % -ით გაადიდეს. რამდები პროცენტით გადიდდა კვადრატის ფართობი?

Question #15: წიგნიდან ამოვარდა ფურცლების გარკვეული ნაწილი, ამოვარდნილი  ფურცლების ნაწილის  ბოლო გვერდია 436 რას უდრის ამვარდნილი ფურცლების პირველი გვერდის ნომერი თუ ამოვარდნილი ფურცლების რაოდენობაა 81.

ტესტები მათემატიკაში I

ტესტები მათემატიკაში I

ტესტები მათემატიკაში I

Question #1: მატარებელი ყოველ დილით 7 სთ-სა და 27 წთ-ზე გადის სადგურიდან და ბოლო სადგურამდე მისვლას ანდომებს 1სთ-სა და 55 წთ-ს. რომელ საათზეა მატარებელი ბოლო სადგურზე?

Question #2: პირველ დღეს მოლარემ სპექტაკლის 6 ბილეთი გაყიდა, ხოლო ყოველ მომდევნო დღეს ყიდდა ბილეთების იმაზე 2-ჯერ მეტ რაოდენობას , რამდენსაც წინა დღეს. რამდენი ბილეთი გაყიდა მოლარემ 5 დღის განმავლობაში.

Question #3: პაკეტში, რომელშიც მოთავსებულია 4 ვაშლი და 10 ქლიავი იწონის 600გ-ს , ხოლო პაკეტში, რომელშიც არის 2 ვაშლი და 10 ქლიავი, იწონის 400გ-ს . რას იწონის ერთი ვაშლი და ერთი ქლიავი?

Question #4: ხარატმა დაამუშავა 6 დეტალი, პირველ დეტალს იგი 23 წთ-ი ამუშავებდა, ხოლო ყოველ მომდევნო დეტალს ანდომებდა 2 წთ-ით ნაკლებ დროს, ვიდრე წინა დეტალს. რამდენი წუთი დასჭირდა ხარატს ყველა დეტალის დასამუშავებლად?

Question #5: ერთი ონკანი ავზს ავსებს 4 საათში , მეორე კი 3 საათში. ავზის რა რაოდენობა შეივსება 1 საათში, თუ ორივე ონკანს ერთდროულად გავხსნით?

Question #6: ტელეფონის  ფასმა ჯერ მოიკლო 20%-ით შემდეგ კი მოიმატა 20%-ით. თავდაპირველი ფასის რამდენი პროცენტი ღირს ამჟამად ტელეფონი?

Question #7: რამდენი სამნიშნა ლუწი რიცხვი არსებობს?

Question #8: ხ, ყ და ზ ნატურალური რიცხვებია, რომელთაგან თითოეული 15-ზე ნაკლებია. ამავე დროს ისინი განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, რას უდრის  ხ-ყ/ზ გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა?

Question #9: 3 მეტრიანი 40 ცალი მორი უნდა დაიხერხოს ნახევარმეტრიანებად. რამდენი გადახერხვაა ამისათვის საჭირო?

Question #10: B=3*4*5*6*7*8*11*13-18. რისი ტოლია B რიცხვის 11-ზე გაყოფისას მიღებული ჯამი? 

Question #11: ორ ქალაქს შორის მანძილი რუკაზე 12 სმ-ია. იპოვეთ ქალაქებს შორის მანძილი, თუ რუკის მასშტაბია 1:600 000.

Question #12: 1983 წელს სულ 53 შაბათი იყო. რა დღე იყო ამ წლის 1 ინვარი?1983 წელს სულ 53 შაბათი იყო. რა დღე იყო ამ წლის 1 ინვარი? 

Question #13: ორნიშნა რიცხვის ციფრთა ჯამი უმცირესი ორნიშნა რიცხვის ტოლია, ხოლო ათეულების ციფრი 4-ჯერ ნაკლებია ერთეულების ციფრზე. იპოვეთ ეს რიცხვი.

Question #14: კვადრატის დიაგონალი 2-ია. იპოვეთ მისი ფართობი :

Question #15: 5 ბრიგადა 5 დღეში აშენებს 6 სახლს. რამდენ სახლს ააშენებს 10 ბრიგადა 10 დღეში?

[adblockingdetector id="59e92bb7c3879"]