20 ტერმინი რომელიც ბიოლოგიის გამოცდაზე შეგხვდებათ II

20 ტერმინი რომელიც ბიოლოგიის გამოცდაზე შეგხვდებათ II

20 ტერმინი რომელიც ბიოლოგიის გამოცდაზე შეგხვდებათ II

 1. კარიოტიპი – ქრომოსომული კომპლექტის ნიშან-თვისებების ერტობლიობა, რომელიც დამახასიათებელია მოცემული სახეობის სომატური უჯრედებისათვის.
 2. კატაგენეზი – ევოლუციური ცვლილებები, რაც ორგანიზმების ორგანიზაციის დონის გამარტივებას იწვევს.
 3. კოდომინანტობა – ჰეტეროზიგოტაში ნიშან-თვისებების განსაზღვრაში გენის ორივე ალელის მონაწილეობა. ამ შემთხვევაში  გენის ორივე ალელი ტოლფასოვანია.
 4. კონიუგაცია – ჰომოლოგიური ქრომოსომების ერთმანეთთან დაკავშირება.
 5. კონსუმენტი – მომხმარებლები
 6. კრიპტული შეფერილობა – მფარველობითი შეფერილობა
 7. კროსინგოვერი – კონიუგაციის დროს ჰომოლოგიურ ქრომოსომებს  შორის ჰომოლოგიური უბნების გაცვლა, რაც გენბის რეკომბინაციას იწვევს.
 8. ლოკუსი – ქრომოსომის უბანი, რომელშიც გენია მოთავსებული.
 9. მონოსომია – დიპლოიდური ორგანიზმის ერთ-ერთი ჰომოლოგიური ქრომოსომის არარსებობა.
 10. მუტაგენი – მუტაციის გამომწვევი ფაქტორი
 11. ოოგენეზი – კვერცხუჯრედის წარმოქმნის პროცესი
 12. ონტოგენეზი – ინდივიდის ინდივიდუალური განვითარების პერიოდი ზიგოტიდან სიცოცხლის ბოლომდე.
 13. პანმიქსია – პოპულაციაში ინდივიდებს შორის თავისუფალი შეჯვარება.
 14. პლეიოტროპია – გენების მრავლობითი მოქმედება : გენის უნარი გავლენა მოახდინოს რამოდენიმე ნიშანზე.
 15. პროდუცენტი – ორგანიზმები, რომლებიც ფოტოსინთეზის ან ქემოსინთეზის გზით წარმოიქმნიან ორგანულ ნივთიერებებს
 16. პრომოტორი- დნმ-ის უბანი, რომელსაც რნმ-პოლიმერაზა უკავშირდება
 17. პროტეაზა – ფერმენტი, რომელიც ცილებს შლის.
 18. რეპარაცია – დაზიანებული ადგილის აღდგენა.
 19. რესტრიქტაზა – ფერმენტი, რომელიც ცნობენ და ჭრიან დნმ-ის დაზიანებულ უბნებს.

თქვენი online რეპეტიტორი

[adblockingdetector id="59e92bb7c3879"]