20 ტერმინი ბიოლოგიაში რომლის განმარტებასაც მოგთხოვენ გამოცდაზე I

20 ტერმინი ბიოლოგიაში რომლის განმარტებასაც მოგთხოვენ გამოცდაზე I

20 ტერმინი ბიოლოგიაში რომლის განმარტებასაც მოგთხოვენ გამოცდაზე I

 1. ალელი – გენის არსებობის ფორმა, ანუ ერთი და იმავე გენის ალტერნატიული ფორმები, რომელიც ალტერნატიულ (ურთიერთგამომრიცხავ) ნიშან-თვისებებს განსაზღვრავს
 2. ალოგენეზი – ევოლუციური ცვლილებები, რაც განაპირობებს კონკრეტულ საარსებო პირობებთან ორგანიზმების ვიწრო შეგუებულობას
 3. აუტოსომები – არასასქესო ქრომოსომები, რომლებიც ერთნაირია ერთი სახეობის სხვადასხვა სქესის ინდივიდებში
 4. გამაანალიზებელი შეჯვარება – რეცესიული ალელის მიხედვით ჰომოზიგოტური ინდივიდის შეჯვარება უცნობი გენოტიპის დომინანტურ ინდივიდთან.
 5. გამეტოფიტი – ჰაპლოიდური თაობა, რომელზეც გამეტები წარმოიქმნება.
 6. გენი – დნმ-ის უბანი (ზოგიერთ ვირუსში რნმ-ის) , რომელიც შეიცავს ინფორმაციას განსაზღვრული ცილის პირველადი სტრუქტურის , სატრანსპორტო ან რიბოსომული რნმ-ის შესახებ.
 7. გენეტიკური კოდი – ნუკლეინის მჟავების მოლეკულაში მემკვიდრული ინფორმაციის ჩანაწერის სისტემა. ვიწრო გაგებით, ი-რნმ-ის ტრიპლეტების ლექსიკონი, რომელიც აკოდირებს განსაზღვრულ ამინომჟავას ან ასრულებს ტრანსლაციის დამთავრების სიგნალის ფუნქციას.
 8. გენთა დრეიფი – პოპულაციაში  ალელთა სიხშირის შემთხვევითი ცვლილება
 9. გენთა ნაკადი – პოპულაციათა შორის გენთა მიმოცვლა
 10. გენოტიპი – ინდივიდის ყველა გენის ერთობლიობა. ვიწრო გაგებით, მხედველობაში მიიღება მხოლოდ ის გენები, რომლებიც  გამოსაკვლევ ნიშან-თვისებებს განსაზღვრავენ
 11. დელეცია – ქრომოსომის უბნის დაკარგვა
 12. დივერგენცია – ნიშან-თვისებათა დაცილება
 13. გადარჩევა  – ბუნებრივი  გადარჩევა მოქმედებს შუალედური ფორმების საწინააღმდეგოდ და კიდურა ფორმების სასარგებლოდ
 14. ეკზონი – ეუკარიოტების გენის უბანი, რომელიც შეიცავს გენეტიკურ ინფორმაციას განსაზრვრული პროდუქტის, მაგალითად, ცილის  სინთეზის შესახებ.
 15. ეკოსისტემა – ბიოცენოზისა და საცხოვრებელი გარემოს აბიოტური კომპონენტების ერტობლიობა
 16. ეპისტაზი – გენების ურთიერთქმედების ტიპი, რომლის დროსაც ერთი გენის ალელები ახშობენ მეორე გენის ალელების გამომჟღავნებას
 17. ენდოსპერმი – ქსოვილი თესლში, რომელშიც საკვები ნივთიერებები გროვდება.
 18. ზიგოტა – უჯრედი, რომელიც წარმოიქმნება სასქსო უჯრედების (გამეტების) შერწყმის შედეგად.
 19. ინბრიდინგი – ერთი სახეობის მონათესავე ფორმების შეჯვარება.
 20. ინვერსია – ქრომოსომის ერთ-ერთ უბანში  გენების განლაგების თანმიმდევრობა 180º-ით შემობრუნებულია.

თქვენი online რეპეტიტორი

[adblockingdetector id="59e92bb7c3879"]