20 ბიოლოგიური ტერმინი რომლის განმარტებასაც მოგთხოვენ გამოცდაზე III

20 ბიოლოგიური ტერმინი რომლის განმარტებასაც მოგთხოვენ გამოცდაზე III

20 ბიოლოგიური ტერმინი რომლის განმარტებასაც მოგთხოვენ გამოცდაზე III

 1. სომატური უჯრედი – მრავალუჯრედიან ორგანიზმებში არასასქესო უჯრედები.
 2. სომატური მუტაცია – სომატურ უჯრედში მომხდარი მუტაცია
 3. სპერმატოგენეზი – სპერმატოზოიდების წარმოქმნის პროცესი
 4. სპოროფიტი – დიპლოიდური თაობა, რომელზეც სპორები წარმოიქმნება.
 5. ტრანსდუქცია – ფაგის საშუალებით ერთი ბაქტერიის გენების გადატანა მეორე ბაქტერიაში.
 6. ტრანსკრიპცია – მ-რნმ-ის სინთეზი დნმ-ის მატრიცაზე.
 7. ტრანსლაცია – მ-რნმ-ის მატრიცაზე პოლიპეპტიდური ჯაჭვის სინთეზის პროცესი.
 8. ტრისომია – ქრომოსომულ ნაკრებში არის ერთი ზედმეტი ჰომოლოგიური ქრომოსომა.
 9. ტრიპლეტი – ნუკლეინის მჟავებში თანმიმდევრულად განლაგებული სამი ნუკლეოტიდის ერთობლიობა.
 10. ფოტოპერიოდიზმი – ორგანიზმის რეაქცია დღის ხანგრძლივობაზე.
 11. ქრომატიდი – ქრომოსომის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც ორჯაჭვიანი დნმ-გან შედგება.
 12. ქრომოსომა – უჯრედული ბირთვის კომპონენტი, რომელიც წარმოადგენს მემკვიდრეობითი ინფორმაციის მატარებელს.
 13. ქრომოსომული აბერაციები – ქრომოსომის სტურქტურაში მომხდარი ცვლილებები.
 14. შეჭიდულობის ჯგუფი – ერთ ქრომოსომაში განლაგებულ გენთა ერთობლიობა.
 15. წერტილოვანი მუტაცია – გენში ერთი წყვილი ნუკლეოტიდის შეცვლა.
 16. ჰერმაფროდიტიზმი – ორსქესიანობა.
 17. ჰიბრიდი – ორგანიზმი, რომელიც მიღებულია გენეტიკურად  ნაირგვარი მშობლიური ფორმების შეჯვარების შედეგად.
 18. ჰომოგამეტური – სქესი, რომელიც შეიცავს ერთნაირ სასქესო ქრომოსომებს  და ერთი ტიპის გამეტებს წარმოქმნის.
 19. ჰომოზიგოტა – დიპლოიდი ორგანიზმი, რომლის ჰომოლოგიური ქრომოსომები შიცავენ  ამა თუ იმ გენის ერთნაირ ალელებს და წარმოქმნის  ერთი ტიპის გამეტებს.
 20. ჰომოლოგიური ქრომოსომები – წყვილი ქრომოსომები, რომლებიც მსგავსნი არიან მორფოლოგიური ნიშან-თვისებების მიხედვით და შეიცავენ გენების ერთნაირ კომპლექტს.

თქვენი online რეპეტიტორი

[adblockingdetector id="59e92bb7c3879"]