წყლის ბალანსის მიმოხილვა

წყლის ბალანსის მიმოხილვა

  • წყლის ბალანსი  არის მოცემულ ტერიტორიაზე დროის გარკვეულ მონაკვეთში მოსული ნალექების და დახარჯული წყლის თანაფარდობა . წყლის ბალანსი გამოისახება შემდეგი განტოლებით: X=Y+Z . სადაც X ატმოსფერული ნალექებია, Y -მდინარეული ჩამონადენი, Z – აორთქლება. მდინარეული ჩამონადენი თავის მხრივ მოიცავს ზედაპირულ და მიწისქვეშა ჩამონადენს. იზომება მილიმეტრობით.
  1. ზედაპირული ჩამონადენი – წყლის რაოდენობაა, რომელიც ჩამოედინება მდინარის წყალშემკრები ტერიტორიიდან დროის გარკვეულ მონაკვეთში.
  2. მიწისქვეშა ჩამონადენი – მიწისქვეშა წყლების გადაადგილების პროცესია.
  3. აორთქლება  – პროცესია, როდესაც ნივთიერება მყარი ან თხევადი მდგომარეობიდან გადადის აირადში. ბუნებრივ პირობებში წყლის ორთქლი ატმოსფეროში წყლის, თოვლის, ყინულის, მცენარეულობის ან ნიადაგის ზედაპირიდან ხვდება. 

თქვენი online რეპეტიტორი

[adblockingdetector id="59e92bb7c3879"]