ცვალებადობა კომბინაციური ცვალებადობა

ცვალებადობა კომბინაციური ცვალებადობა

სურათზე წყლის მცენარე ისარაა გამოსახული. მას გააჩნია ფენოტიპურად განსხვავებული სამი ტიპის ფოთოლი : წყალქვეშ ლენტისებური, წყლის ზედაპირზე ოვალური და წყლის ზემოთ ისრის ბუნიკის ფორმის.

მოდიფიკაციური ცვალებადობას უწოდებენ ორგანიზმებს, რომლებსაც გარემო პირობების გავლენით ახასიათებთ ფენოტიპების მრავალფეროვნება.

საერთოდ გამოყოფენ ცვალებადობის ორ ფორმას : არამემკვიდრულს (ფენოტიპურს) და მემკვიდრულს (გენოტიპურს). კომბინაციური ცვალებადობა სწორედ არამემკვიდრულ სახეს წარმოადგენს.

ცვალებადობის შესწავლის დროს უნდა ვიცოდეთ : 

  • ორგანიზმის ნიშნები ჯგუფდება ორ ნაწილად. ესენია : ხარისხობრივი და რაოდემობრივი.
  • ხარისხობრივს უწოდებენ ნიშნებს, რომელიც დგინდება აღწერილობის გზით.
  • რაოდენობრივი ეწოდება ნიშნებს, რომელთა შესწავლა შეიძლება გაზომვის, დათვლის გზით.
  • რეაქციის ნორმა ეწოდება მოცემული ნიშან-თვისების ფენოტიპის ცვლილების ფარგლებს, გენოტიპის ცვლილების გარეშე.

თქვენი online რეპეტიტორი

[adblockingdetector id="59e92bb7c3879"]