რაა სიკვდილი, რაა მისი საშინელება?

მკვდარი თუ შვებას მოაკლდება, ჭირსაც მორჩება.

მაგრამ მოყვსისა მომშორვესა, სურვილით ტანჯულს,

სიამე ოდენ მიეღება, თმენა კი რჩება.

გულო! უძლურო, მვაებელო, ოხრვათ მადიდო,

ეშყის ალმური გლახ ჩივილით ვით დაიმშვიდო?

კიდესა ზედა მდგომარესა გმართებდა განსჯა,

აწ ზღვას შეჰსულხარ, ზვირთთა მისთა სადღა ერიდო?

 

თქვენი online რეპეტიტორი

[adblockingdetector id="59e92bb7c3879"]