მათემატიკური ნაწილი

მათემატიკური ნაწილი I

 

 

 

 

 

 

 

 

Question #1: რაოდენობრივი შედარება   (2-4)²   vs   4-2

Question #2: რაოდენობრივი შედარება      15733 : 17 + 1   vs  15748 : 16 + 1

Question #3: რაოდენობრივი შედარება X<Y   4-X vs 4-Y

Question #4: რაოდენობრივი შედარება   1/6 vs 0.2

Question #5: რაოდენობრივი შედარება  ABC სამკუთხედში AB = BC და ∠A = ∠B. 60° vs ∠C

Question #6: რაოდენობრივი შედარება  25-ის ნატურალური გამყოფების რაოდენობა  vs   20-ის ნარუტარული გამოყოფების რაოდენობაა

Question #7: რაოდენობირივი შედარება  (1+y)²  vs  

Question #8: რაოდენობრივი შედარება   ექვს კუთხა პირამიდის წვეროების რაოდენობა vs კუბის წვეროების რაოდენობა

Question #9: რამდენითაა ნაკლები უდიდესი სამნიშნა რიცხვი უდიდეს ხუთნიშნა რიცხვზე?

Question #10: A კლასში 11-ით მეტი მოსწავლეა, ვიდრე B კლასში. რამდენით მეტი იქნება A კლასში მოსწავლეთა რაოდენობა B კლასში მოსწავლეთა რაოდენობაზე, თუ A კლასიდან B-ში 3 მოსწავლე გადავა?

Question #11: ლაშამ 8 საათი და 30 წუთი იძინა და დილით 8-ის 20 წთ-ზე გაიღვიძა. რომელ საათზე დაუძინია ლაშას?

Question #12: თუ x + 3y = 11 და 3z + y = 9 , მაშინ x + y =

Question #13: მგზავრს გასავლელი ჰქონდა გარკვეული მანძილი. 24 კილომეტრის გავლის შემდეგმას გასავლელი დარჩა მთელი გზის  1/5  სულ რა მანძილი ჰქონია გასავლელი

Question #14: შემოდგომაზე ქურთუკი 160 ლარი ღირდა, ზამთრის დასაწყისში კი მისმა ფასმა25%-ით მოიმატა. რამდენი ლარი ეღირებოდა ქურთუკი ფასის მომატების შემდეგ?

Question #15: რიცხვები 6, ა, 5, ბ, 2, ც, 1 კლების მიხედვითაა დალაგებული, ამასთან  ა = ბ + ც. ჩამოთვლილი რიცხვებიდან რომლის ტოლი არ შეიძლება იყოს ბ რიცხვი?

Question #16: მაღაზიაში 1 კგ ატამი 4 ლარი ღირდა, 1 კგ მსხალი _ 3 ლარი, 1 კგ ვაშლი _ 2ლარი, 1 კგ ქლიავი _ 1,5 ლარი. ნინოს, დათოს, გიას და ლიას ექვს-ექვსი ლარიჰქონდათ. ნინომ ექვსივე ლარით ატამი იყიდა, დათომ _ მსხალი, გიამ _ ვაშლი, ლიამ _ქლიავი. სულ რამდენი კილოგრამი ხილი უყიდიათ ნინოს, დათოს, გიას და ლიას?

Question #17: ვთქვათ, იმ ოთახის კედლების შესაღებად, რომლის სიგრძეა a მეტრი, სიგანე _ bმეტრი, ხოლო სიმაღლე _ h მეტრი, საჭიროა p კილოგრამი საღებავი. p შეიძლებაგამოვთვალოთ ფორმულით: p = 0,4(ა+ბ)ჰ.რამდენი კილოგრამი საღებავი იქნება საჭირო, მოცემული ფორმულის მიხედვით, იმოთახის კედლების შესაღებად, რომლის სიგრძეა 6 m, სიგანე _ 4 m, სიმაღლე კი _ 3 m?

Question #18: ახალ მხატვრულ ფილმს 4 დღის განმავლობაში უჩვენებდნენ. ფილმის ჩვენებასყველაზე მეტი მაყურებელი პირველ დღეს დაესწრო. ყოველ მომდევნო დღეს კიმაყურებელთა რაოდენობა წინა დღესთან შედარებით 50-ით მცირდებოდა. ბოლო დღესეს ფილმი ნახა 200-მა მაყურებელმა. სულ რამდენ მაყურებელს უნახავს ეს ფილმი ამოთხი დღის განმავლობაში?

Question #19: მართკუთხედის ერთი გვერდის სიგრძეა 12 სმ, დიაგონალისა _ 13 სმ. რამდენისანტიმეტრია ამ მართკუთხედის პერიმეტრი?

Question #20: მანძილი ორ ფიგურას შორის, რომლებსაც საერთო წერტილი არ აქვთ, ეწოდებაუმცირესი მონაკვეთის სიგრძეს იმ მონაკვეთებიდან, რომლებიც ერთი ფიგურისწერტილებს მეორე ფიგურის წერტილებთან აერთებს.სიბრტყეზე მოცემულია სამი ტოლი წრე, რომელთა დიამეტრის სიგრძეა 2 სმ. მან-ძილი პირველ და მეორე წრეებს შორის 25 სმ-ია, ხოლო მეორე და მესამე წრეებსშორის _ 1 სმ. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომლის ტოლი არ შეიძლება იყოს მანძილიპირველ და მესამე წრეებს შორის?

თქვენი online რეპეტიტორი

[adblockingdetector id="59e92bb7c3879"]