ვერბალურის ტესტი III

ვერბალურის ტესტი ნამდვილ დეტექტივსაც უჭირს, მაგრამ ცდილობს!

Question #1: დარდი :  გაქარვება

Question #2: რეჟისორი :  თეატრის  სცენა

Question #3: ომი  :  ზავი

Question #4: აბრეშუმი   : ქსოვილი

Question #5: ხნავს :  ხნული

Question #6: კუნძულზე _____ ისეთი მასალა, რომლითაც იქ არსებული ნაგებობებია აშენებული, _____ , რომ სამშენებლო მასალა უახლოესი კუნძულიდან _____ .

Question #7: საყოველთაო აღიარებით, მითები უძველეს ხალხთა _____, მაგრამ არგონავტების მითი _____ ცნობებს ძველი კოლხეთის შესახებ.

Question #8: ძლიერ მტერს შეუძლია _____ ერს თავმოყვარეობა, _____ მას მიწა-წყალი და უფლებანი, მაგრამ არ შეუძლია _____ გულისტკივილი და სურვილი იმისა, რომ დაიბრუნოს _____.

Question #9: მუდამ უნდა გვახსოვდეს, რომ _____ ჩვენი სათქმელის მიტანა ხალხთან _____ და, უფრო მეტად კი, _____, რადგან კითხვის დროს გლეხსა და მუშას უცხო სიტყვათა ლექსიკონი არ უჭირავს ხელში, და მგონი, ინტელიგენტიც _____ ამ წიგნში.

Question #10: _____ , ვისი აზრითაც, შავ ზღვაში თევზის რაოდენობის შემცირება მხოლოდ აქტიური თევზჭერის დამღუპველ ზეგავლენას _____. შავ ზღვაში გარემოს დაბინძურების შედეგად _____ იმ თევზების რიცხვიც, რომლებიც თევზჭერის ობიექტს არ წარმოადგენს.

Question #11: თემური, ლალი და კოტე მწკრივში დგანან (არა აუცილებლად ამ თანმიმდევრობით). ცნობილია, რომ ერთ-ერთ მათგანს ახურავს ლურჯი ქუდი, მეორეს _ შავი, მესამეს კი _ წითელი.• მას, ვინც თემურის მარჯვენა მხარეს დგას, ლურჯი ქუდი ახურავს• მწკრივში მარცხნიდან პირველი ადამიანი კოტეა ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი გამომდინარეობს ამ მოცემულობიდან აუცილებლად?

Question #12: მოცემულია: • ყველაფერი, რაც ბრწყინავს, ოქრო არ არის ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელ დებულებას აქვს იგივე შინაარსი, რაც მოცემულს?

Question #13: A ქალაქში მცხოვრებ მუსიკის მოყვარულთა საშუალო ასაკის დასადგენად ამ ქალაქის ერთ-ერთ მუსიკალურ მაღაზიაში აუდიოკასეტების მყიდველებს აკვირდებოდნენ.აღმოჩნდა, რომ მაღაზიაში ძირითადად შემოდიოდნენ ახალგაზრდა ქალბატონები ბავშვებთან ერთად. შესაბამისად, დამკვირვებლებმა ივარაუდეს,რომ: A ქალაქში მუსიკას ძირითადად ახალგაზრდა ქალბატონები უსმენენ.ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი ფაქტი აყენებს ეჭვქვეშ ამ ვარაუდს?

Question #14: დავუშვათ, რომ:• ყველა ბიჭს უყვარს ფეხბურთი• ზოგიერთ ბიჭს უყვარს ჭადრაკიქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი გამომდინარეობს ამ დებულებებიდან აუცილებლად?

Question #15: კოსმოსის ათვისება, მსოფლიო ოკეანის შესწავლა, გამომთვლელი მანქანების შექმნადა მრავალი სხვა მიღწევა ადამიანის საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში _ ხშირადუკავშირდება ცოცხალ ორგანიზმთა: ფუტკრის, ღამურის, დელფინის და ა.შ.ფიზიოლოგიური და ანატომიური თავისებურებების შესწავლას. ეს არცაა გასაკვირი.ყველაფერი, რაც კი დღემდე შეუქმნია ადამიანს, უფერულდება იმ ეფექტური დაკომპაქტური “მოწყობილობების” წინაშე, რომლებითაც აღჭურვილია ფრინველის ფრთები, თევზის ფარფლები და ა.შ. მეცნიერებას, რომელიც საინჟინრო ამოცანებისგადასაწყვეტად ბიოლოგიურ სისტემებსა და პროცესებს სწავლობს, ბიონიკა ეწოდება.ბიონიკის დევიზია: “ცოცხალი პროტოტიპები* ახალი ტექნიკის გასაღებია”.ცოცხალი ბუნების შესახებ არსებული ცოდნის საინჟინრო ამოცანათა გადასაწყვეტად გამოყენების იდეა ეკუთვნის იტალიელ მხატვარს _ლეონარდო და ვინჩის, რომელიც ცდილობდა, ფრინველთა ფრენის მექანიზმის შესწავლის საფუძველზე შეექმნასაფრენი აპარატი _ ორნითოპტერი.ცნობილია, რომ დელფინი ძალიან სწრაფად ცურავს და გიგანტურ ნახტომებს აკეთებს. ჰიდროდინამიკოსთა** გამოანგარიშებით,დელფინს არ უნდა შეეძლოს ცურვა საათში 20 კილომეტრზე მეტი სიჩქარით. სინამდვილეში კი იგი ორ-სამჯერ აჭარბებს ამ სიჩქარეს.ამერიკელმა მეცნიერმა ჯეიმს გრეიმ ამ მოვლენას ჯერ კიდევ 1936 წელს მიაქცია ყურადღება. იგი წერდა: “დელფინს ან ნებისმიერ ძუძუმწოვარზე შვიდჯერ უფრო მეტი ძალა აქვს,რაც შეუძლებელია, ანდა იგი რაღაც სასწაულებრივი ძალით ახერხებს წყლის წინააღმდეგობის შემცირებას”. ამ აუხსნელმა მოვლენამ _ იმოძრაო შენს შესაძლებლობებზე უფრო სწრაფად _”გრეის პარადოქსის” სახელწოდება მიიღო.უფრო გვიანდელმა დაკვირვებებმა ცხადყო, რომ დელფინის ჰიდროდინამიკურითვისებები გაცილებით უფრო სრულყოფილია, ვიდრე წყალქვეშა ნავების კონსტრუქციები.ამ ფაქტით დაინტერესდნენ მეცნიერები. მათ შეისწავლეს დელფინის გლუვი, მკვრივი კანი და მისი ანალოგიით შექმნეს წყალქვეშა ნავის კორპუსის “ჩასაცმელი” (გარსაფარი).საათში 70 კილომეტრი სიჩქარის განვითარებისას წყალში ასეთი მოდელი 60 პროცენტით ნაკლებ წინააღმდეგობას ხვდებოდა, ვიდრე “ჩაუცმელი” ნავები.მაგრამ ეს მოდელი დელფინის კანის მხოლოდ ყველაზე უხეშ მიბაძვას წარმოადგენს. ამჟამად დადგენილია, რომ ცურვის პროცესში, კანის გარეგანი შრის თავისებურებების გარდა,წყლის წინააღმდეგობის დაძლევის საქმეში დიდ როლს ასრულებს დელფინის თავის ტვინი. იგი სპეციალური ბიოდენების საშუალებით არეგულირებს სხეულის იმ ნაწილის კანქვეშა კუნთოვანისისტემის ფუნქციონირებას, სადაც გარკვეულ მომენტში წყლის ყველაზე მეტი წინააღმდეგობა იგრძნობა.# კითხვა: რას სწავლობს ბიონიკა?

Question #16: იმ ეპიზოდის საშუალებით, რომელშიც ლეონარდო და ვინჩის შესახებაა საუბარი, ავტორი:

Question #17: ტექსტის მიხედვით, ჰიდროდინამიკოსებისთვის აუხსნელი იყო ის, რომ:

Question #18: რა შედეგი მოჰყვა დელფინის კანის სტრუქტურის შესწავლას?

Question #19: რა მიმართებაა ბოლო აბზაცსა და მთელ ტექსტს შორის?

Question #20: რომელი წინადადება გამოხატავს ამომწურავად ამ ტექსტის მთავარ სათქმელს?

[adblockingdetector id="59e92bb7c3879"]