გეოგრაფიის მიმართულებები

გეოგრაფიის მიმართულებები

გეოგრაფია იყოფა 4 ძირითად მიმართულებად, რომლებიც თავისთავად იყოფა ქვე დარგებად :

 •         ფიზიკური გეოგრაფია:
 1.         დედამიწათმცოდნეობა
 2.         ლანდშაფტმცოდნეობა
 3.          გეომორფოლოგია
 4.           კლიმატოლოგია
 5.           ჰიდროლოგია
 6.            ბიოგეოგრაფია
 7.          ნიადაგების გეოგრაფია
 •        საზოგადოებრივი გეოგრაფია:
 1. ეკონომიკური გეოგრაფია
 2. სოციალური გეოგრაფია
 3. მოსახლეობის გეოგრაფია
 4. პოლიტიკური გეოგრაფია
 • გეოგრაფიული კარტოგრაფია:
 1. რუკათმცოდნეობა
 2. რუკების შედგენა
 3. კარტოგრაფიის ისტორია
 • საზოგადოებრივ-საბუნებისმეტყველო გეოგრაფია
 1. ქვეყანათმცოდნეობა
 2. რეგიონული გეოგრაფია
 3. გეოგრაფიული ეკოლოგია
 4. ისტორიული გეოგრაფია
 5. რეკრეაციული გეოგრაფია
 6. რესურსების გეოგრაფია
 7. მსოფლიო ოკეანის გეოგრაფია
 8. ლანდშაფტური დაგეგმარება

თქვენი online რეპეტიტორი

[adblockingdetector id="59e92bb7c3879"]