საგვარტომო ნუსხა

საგვარტომო ნუსხა – მემკვიდრეობის ტიპის დადგენა მემკვიდრეობის ტიპის დასადგენად თავდაპირველად უნდა შეგროვდეს მონაცემები დაავადებული პირის ოჯახის წევრებზე, შემდეგ კი დეტალური მონაცემები დაჯამებული სახით და სტანდარტული სიმბოლოების გამოყენებით შეაქვთ საგვარტომო ნუსხაში. Facebook Comments

ჰიდრო და აეროსტატიკა

ჰიდრო და აეროსტატიკა ძალის მოქმდების შედეგი დამოკიდებულია არა მარტო ძალის სიდიდეზე, მიმართულებასა და მოდების წერტილზე, არამედ იმ ზედაპირის ფართობზეც, რომელზეც ეს ძალა მოქმედებს. რაც ნაკლებია შეხების ზედაპირის ფართობი, მით მეტია ამ ფართობზე ძალის მოქმედების შედეგი. ზედაპირზე ძალის მოქმედების შედეგი არის წნევა. Facebook Comments

ცოცხალი სისტემის ორგანიზაციის დონეები

ცოცხალი სისტემის ორგანიზაციის დონეები ცოცხალი ორგანიზმებისთვის დამახასიათებელი ორგანული ნივთიერებები მოლეკულების ზომებით და სტრუქტურით განსხვავდებიან არაორგანული ნივთიერებების მოლეკულებისგან და, შესაბამისად, განსხვავება ცოცხალსა და არაცოცხალს შორის სწორედ მოლეკულურ დონეზე შეინიშნება. ის სიცოცხლის ორგანიზაციის ყველაზე დაბალი დონეა. ცოცხალი ორგანიზმები შეიცავენ ორგანულ ნივთიერებებს (ცილებს, ცხიმებს, ნახშირწყლებს) და არაცოცხალი ორგანიზმები არ შეიცავენ მსგავს ნივთიერებებს. ამ…

ცვალებადობა

ცვალებადობა მემკვიდრული და არამემკვიდრული ცვალებადობა ცვალებადობა ორგანიზმის უნარია შეიძინოს ახალი ნიშანთვისებები ინდივიდუალური განვითარების პროცესში. არსებობს 2 ფორმა: მემკვიდრული და არამემკვიდრული. მემკვიდრული ცვალებადობა გენოტიპის ცვლილებასთანაა დაკავშირებული, რომელიც ხშირად მემკვიდრეობით გადაეცება. განარჩევენ მემკვიდრული ცვალებადობის 2 სახეს: კომბინაციურს და მუტაციურს. კომბინაციური ცვალებადობის საფუძველია გენოტიპში გენების ახალი შეთანწყობის წარმოქმნა, ანუ რეკომბინაცია, რაც მშობლების გენეტიკური…

სტატიკა

სტატიკა ძალის მომენტი: ძალის მოქმედება ხასიათდება სიდიდით, მიმართულებითა და მოდების წერტილით. ამავე დროს, ძალის მოქმედების შედეგი დამოკიდებული არ არის მხოლოდ ძალის სიდიდესა და მიმართულებაზე, იგი დამოკიდებულია მანძილზეც ბრუნვის ღერძიდან ძალის მოქმედების წრფემდე. Facebook Comments

მუდმივობის კანონები მექანიკაში

მუდმივობის კანონები მექანიკაში სხეულის იმპულსი: “იმპულსი” ლათინური სიტყვაა და ნიშნავს დარტყმას, ბიძგს. შესაბამისად სხეულის მასისა და მისი სიჩქარის ნამრავლს სხეულის იმპულსი ეწოდება: იმპულსი აღინიშნება ასოთი: Facebook Comments

როგორ შევარჩიოთ პროფესია სწორად?

როგორ შევარჩიოთ

როგორ შევარჩიოთ პროფესია სწორად? ალბათ ყველა თანხმდება, რომ პროფესიის შერჩევისას მიღებული გადაწყვეტილება მთელი ცხოვრება თან სდევს ადამიანს, დადებით ან უარყოფით ფონად. ყველას გსმენიათ ალბათ ფრაზა – „შეარჩიე სამუშაო რომელიც გიყვარს და არც ერთი დღე არ მოგიწევს მუშაობა“. მე კი გეტყვით რომ პირველ რიგში შეარჩიეთ პროფესია, რომელიც ამ ფრაზის ამაყად თქმის…

ნიუტონის კანონები და ბუნების ძალები

ნიუტონის I კანონი: ნიუტონის კანონები და ბუნების ძალები ინერცია არის სხეულის თვისება, შეინარჩუნოს უძრაობის ან წრფივი თანაბარი მოძრაობის მდგომარეობა, როდესაც მასზე სხვა სხეულები არ მოქმედებს ან მათი მოქმედება კომპესირებულია. Facebook Comments

კინემატიკა

კინემატიკა – კონსპექტი მექანიკური მოძრაობა და ათვლის სხეული: მექანიკური მოძრაობა არის დროის განმავლობაში სხეულის მდებარეობის ცვლილება სივრცეში სხვა სხეულის მიმართ. სხეულს, რომლის მიმართაც განიხილება სხვა სხეულების მოძრაობა, ათვლის სხეული ეწოდება. Facebook Comments

ისტორიის ტესტი XX

ისტორიის ტესტი თქვენი online რეპეტიტორი Facebook Comments

უჯრედი

უჯრედის სტრუქტურა

Facebook Comments

პლაზმური მემბრანა

პლაზმური მემბრანა პლაზმური მემბრანა ბარიერია, რომელიც შედგება ორმაგი ფოსფოლიპიდური შრისგან და შუაში ჩაშენებული ცილის მოლეკულებისგან. ის უჯრედის შიგთავსს მიჯნავს უჯრედგარე სივრცისგან, უზრუნველყოფს ნივთიერებათა ტრანსპორტს, აღიქვას გარემო სიგნალებს და ა.შ ფოსფოლიპიდების მოლეკულათა ქიმიური ბუნება უზრუნველყოფს ორმაგი გამყოფი შრის წარმოქმნას. ერთი შრის ფოსფოლიპიდის პოლარული (ჰიდროფილური) თავი უჯრედის გარეთ არის მიმართული, ხოლო მეორე…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com